poniedziałek, 16 marca 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

1. Aby zaabsorbować Gniew
Boga


Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano:
„Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie.”
Galacjan 3:13

Którego (Chrystusa) Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów
Rzymian 3:25

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
1 Jana 4:10

Jeśli Bóg nie byłby sprawiedliwy, to nie wymagałby żeby jego Syn cierpiał i umarł. A jeśli Bóg nie byłby kochający, to nie miałby ochoty żeby Jego Syn cierpiał i umarł. Ale Bóg jest zarówno sprawiedliwy jak i kochający. Dlatego jego miłość jest chętna żeby uwzględnić wymagania jego sprawiedliwości. Boże prawo wymagało, „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.” (5 Moj. 6:5). Ale wszyscy bardziej ukochaliśmy inne rzeczy. Tym właśnie jest grzech – zhańbieniem Boga przez preferowanie innych rzeczy ponad niego i działanie według tych preferencji. Dlatego, Biblia mówi, „Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3:23). My gloryfikujemy to, czym cieszymy się najbardziej. A tym czymś nie jest Bóg.

Dlatego grzech nie jest czymś małym, ponieważ nie jest on przeciwko małemu Władcy. Powaga zniewagi rośnie w miarę dostojeństwa osoby znieważonej. Stwórca wszechświata jest nieskończenie godzien respektu i podziwu i lojalności. Dlatego, brak miłości do niego nie jest czymś trywialnym – jest zdradą. Zniesławia to Boga oraz niszczy ludzkie szczęście.Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy, nie zamiata on tych przestępstw pod dywanik wszechświata. Czuje on święty gniew przeciwko nim. Zasługują one na ukaranie, i dał on to jasno do zrozumienia: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23). „Dusza, która grzeszy, ta umrze”(BG) (Ezechiela 18:4).

Istnieje święte przekleństwo wiszące nad wszelkim grzechem. Nie ukaranie grzechu byłoby niesprawiedliwe. Deprecjonowanie Boga byłoby uprawomocnione. Kłamstwo panowałoby u rdzenia rzeczywistości. Dlatego, Bóg mówi, „Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem; napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu.” (Galacjan 3:10; 5 Mojżeszowa 27:26).
Ale miłość Boga nie spoczywa wraz z przekleństwem, które wisi nad całą grzeszną ludzkością. Nie jest on zadowolony żeby okazywać gniew, niezależnie od tego jak święty jest ten gniew. Dlatego Bóg posyła swojego własnego Syna żeby zaabsorbował jego gniew i poniósł przekleństwo za wszystkich, którzy mu ufają. „Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem” (Galacjan 3:13).

To jest znaczenie słowa „ubłaganie” w tekście zacytowanym powyżej (Rzymian 3:25). Odnosi się ono do usunięcia Bożego gniewu przez dostarczenie zastępcy. Zastępca, Jezus Chrystus, nie anuluje gniewu; on absorbuje go i zabiera go od nas, biorąc go na siebie. Boży gniew jest sprawiedliwy i znalazł on swoje ujście, a nie został wycofany.

Nie lekceważmy Boga i nie trywializujmy jego miłości. Nigdy nie staniemy w przejmującym podziwie bycia kochanymi przez Boga, jeśli nie uświadomimy sobie powagi naszego grzechu i sprawiedliwości jego gniewu przeciwko nam. Ale kiedy, dzięki łasce, zbudzimy się do [uświadomienia sobie – przyp. tłum.] naszej bezwartościowości, będziemy mogli patrzeć na cierpienie i śmierć Chrystusa i powiedzieć, „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako [absorbujące gniew] ubłaganie za grzechy nasze.” (1 Jana 4:10).

z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org


Brak komentarzy: