wtorek, 5 maja 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

8. ABY STAĆ SIĘ OKUPEM ZA WIELU


Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.

Marka 10:45

Nie ma w Biblii żadnej wzmianki jakoby musiała zostać uiszczona opłata za Szatana aby grzesznicy mogli być zbawieni. To co stało się z Szatanem kiedy Chrystus umarł, nie było opłatą, ale porażką. Syn Boży stał się człowiekiem aby: „przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła” (Hebrajczyków 2:14). Nie było tam żadnych negocjacji.

Kiedy Jezus mówi, że przyszedł aby „oddać swe życie na okup”, centrum uwagi jest skupione na jego życiu jako zapłacie i na jego wolności w służeniu zamiast byciu usługiwanym, oraz na „wielu”, którzy skorzystają z uiszczonej opłaty.

Jeśli zapytamy kto otrzymał okup, biblijna odpowiedź brzmiałaby, oczywiście, że Bóg. Biblia mówi, że Chrystus „wydał [się] za nas jako dar [i ofiara] Bogu” (Efezjan 5:2). Chrystus „ofiarował samego siebie bez skazy Bogu” (Hebrajczyków 9:14). Cała potrzeba zastępcy, który musiał umrzeć za nas, wynika z tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i zostaliśmy pozbawieni chwały Boga (Rzymian 3:23). A nasz grzech spowodował, że: „świat cały [podlega] sądowi Bożemu” (Rzymian 3:19). Kiedy więc Chrystus daje siebie jako okup za nas, Biblia mówi, że jesteśmy uwolnieni od potępienia Bożego. „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (Rzymian 8:1). Ostatnią niewolą z której potrzebujemy się uwolnić jest ostateczny „sąd Boży” (Rzymian 2:2; Rzymian 14:7).

Opłatą okupu za wyzwolenie od Bożego potępienia jest życie Chrystusa. Nie tylko okres jego życia, ale jego życie oddane w śmierci. Jezus wielokrotnie powiedział swoim uczniom: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go” (Marka 9:31). W rzeczywistości, jednym z powodów dla którego Jezus uwielbiał nazywać się „Synem Człowieczym” (ponad sześćdziesiąt pięć razy w Ewangeliach), było to, że nazwa ta ma w sobie brzmienie śmiertelności. Ludzie mogą umrzeć. To właśnie dlatego musiał on zostać jednym z nas. Okup mógł zostać zapłacony wyłącznie przez Syna Człowieczego, ponieważ okup był życiem oddanym w śmierci.

Zapłata nie była od niego wymuszona. Jest to całe sedno zdania: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć”. On nie potrzebował od nas żadnego usługiwania. On był dawcą, nie biorcą. „Nikt mi go nie odbiera, [mojego życia] ale Ja kładę je z własnej woli” (Jana 10:18). Zapłata została zapłacona dobrowolnie; nie była z przymusu. Jest to fakt, który znowu przyprowadza nas do jego miłości. On dobrowolnie postanowił uratować nas kosztem swojego życia.

Jak wielu Chrystus efektywnie odkupił od grzechu? Powiedział on, że przyszedł aby „oddać swe życie na okup za wielu”. Jednak nie każdy będzie odkupiony od gniewu Boga. Ale oferta jest dla każdego. „Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich” (1 Tymoteusza 2:5-6). Nikt, kto przyjmuje skarb odkupującego Chrystusa, nie jest wyłączony od tego zbawienia.


z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: