piątek, 23 stycznia 2009

Mały Katechizm Westminsterski (AD 1647)


Apostołowie definowali Kościόł jako, „filar i podwalinę prawdy.” -1 Tym. 3:15 Dla wielu chodzących do kościoła dzisiaj filarem i podwaliną prawdy nie jest to, czego szukają kiedy idą do kościoła. Ważniejsza dla nich jest ciepła atmosfera i ciekawsze zajęcia w tygodniu. Wierna Biblijna dokrtyna jest coraz rzadziej traktowana jak najważniejsza cecha kościoła.

Według Biblii najważniejszą cechą kościoła jest to, że kościόł jest filarem i podwaliną prawdy. Kościόł broni prawdy i bez wstydu głosi prawdę. Kościόł wywyższa Boże Słowo. Powołuje Boży lud do tego, by znali Pismo i żyli według Pisma.

W każdym pokoleniu odpowiedzialnością Kościoła jest przekazanie Prawdy danej nam od Pana nastepnemu pokoleniu. „abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazaną świętym.” - Judy 1:3 Mądrzy i pobożni męźczyzni w przeszłości poznali potrzebę standardów prawdy. Pisali oni wyznania wiary i katechizmy w sposόb zwięzły i systematyczny. Purytanie używali małego katechizmu westminsterskiego, aby nauczać Prawdy dzieci. Rodzice nauczyli swoje dzieci, by odpowiadali na pytania także pastorόw kiedy odwiedzeli członkόw kościoła przepytywali dzieci z katechizmu po to, aby sprawdzić czy rodzice wiernie nauczają dzieci Prawdy.

Musimy traktować odpowiedzialność przekazywania dzieciom prawdy poważnie. Nie możemy liczyć na kilka historii z Biblii od czasu do czasu w celu nauczenia ich cała Chrześcijanskiej wiary. Musimy systematycznie nauczyć nasze dzieci całej Chrześcijanskiej Prawdy ponieważ to jest jeden z najważniejszych odpowiedzialności Kościoła.


Pytanie 1: Co jest nadrzędnym celem człowieka?
Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki. 1 Kor. 10:31, Ps. 73:25-26

Pytanie 2: Jaką regułę dał Bóg, aby pokierować nas w chwaleniu Go i radowaniu się Nim?
Słowo Boże, które znajdujemy w Pismach Starego i Nowego Testamentu, to jedyna reguła kierująca nas w chwaleniu go i radowaniu się Nim. Ef. 2:20, 2 Tym. 3:16, 1 Jana 1:3

Pytanie 3: Czego głównie naucza Słowo Boże?
Słowo Boże uczy głównie, w co człowiek powinien wierzyć odnośnie Boga, a także co Bóg od niego żąda. Jana 5:39, Kaz. 12:13

Pytanie 4: Kim jest Bóg?
Bóg jest duchem – nieskończony, wieczny i niezmienny – w swej istocie, mądrości, mocy, świętości, sprawiedliwości, dobroci i prawdzie. Jana 4:24, Job 11:7, Ps. 90:2, Jak. 1:17, 2 Mj. 3:14, Ps. 147:5, Obj. 4:8, Obj. 15:4, 2 Mj. 34:6

Pytanie 5: Czy oprócz tego Boga istnieje jakiś inny?
Jest tylko jeden żywy i prawdziwy Bóg. 5 Mj. 6:4, Iz. 45:5, Jer. 10:10

Pytanie 6: Ile jest Osób Boskich?
Są trzy Osoby Boskie – Ojciec, Syn i Duch Święty – a te trzy to jeden Bóg, tej samej istoty, równe w mocy i chwale. Mt. 28:19, 1 Jana 5:7, 5 Mj. 6:4

Pytanie 7: Co to są wyroki Boże?
Wyroki Boże to Jego odwieczny plan, zgodny z zamysłem Jego woli, w którym, dla swej chwały, postanowił uprzednio o rzeczach mających się wydarzyć. Ef. 1:11-12.

Pytanie 8: W jaki sposób Bóg wykonuje swoje wyroki?
Bóg wykonuje swoje wyroki w dziełach stworzenia i opatrzności. Obj. 4:11, Dan.4:35

Pytanie 9: Czym jest dzieło stworzenia?
Dzieło stworzenia to uczynienie przez Boga wszystkiego z niczego, słowem Jego mocy, w przeciągu sześciu dni, i uczynienie wszystkiego bardzo dobrym. 1 Mj. 1:1, Heb. 11:3, 1 Mj. 1:31

Pytanie 10: Jak Bóg stworzył człowieka?
Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę, na swoje podobieństwo, w poznaniu, sprawiedliwości i świętości, i dał im władzę nad stworzeniem. 1 Mj. 1:27, Kol. 3:10, Ef. 4:24, 1 Mj. 1:28

Pytanie 11: Czym są Boże dzieła opatrzności?
Boże dzieła opatrzności to Jego najświętsze, najmądrzejsze i pełne mocy podtrzymywanie i zarządzanie swoimi stworzeniami oraz ich działaniami. Ps. 145:17, Iz. 28:29, Heb. 1:3, Ps. 103:19, Mt. 10:29

Pytanie 12: Co było szczególnym aktem opatrzności Boga względem człowieka w stanie, w jakim go stworzył?
Kiedy Bóg stworzył człowieka, zawarł z nim przymierze życia, pod warunkiem doskonałego posłuszeństwa, zabraniając mu spożywania z drzewa poznania dobra i zła, pod groźbą śmierci. Gal. 3:12, 1 Mj. 2:16-17

Pytanie 13: Czy nasi pierwsi rodzice wytrwali w stanie, w jakim zostali stworzeni?
Nasi pierwsi rodzice, pozostawieni swojej wolnej woli, upadli ze stanu, w jakim zostali stworzeni, grzesząc przeciwko Bogu. Kaz. 7:29, 1 Mj. 3:6

Pytanie 14: Czym jest grzech?
Grzech to niedostawanie się do Prawa Bożego lub przestąpienie go. 1 Jana 3:4

Pytanie 15: Czym był grzech, przez który nasi pierwsi rodzice upadli ze stanu, w jakim zostali stworzeni?
Grzechem, przez który nasi pierwsi rodzice upadli ze stanu, w jakim zostali stworzeni, było zjedzenie zakazanego owocu. 1 Mj. 3:6-8

Pytanie 16: Czy cały rodzaj ludzki upadł przez pierwszy grzech Adama?
Przymierze zawarte z Adamem obejmowało nie tylko jego samego, ale i całe jego potomstwo. Dlatego cały rodzaj ludzki – naturalnie wywodzący się od niego – zgrzeszył w nim i upadł razem z nim w jego pierwszym grzechu. 1 Mj. 1:28, 2:16-17, Rz. 5:18-19, 1 Kor. 15:22

Pytanie 17: Do jakiego stanu sprowadził Upadek rodzaj ludzki?
Upadek sprowadził rodzaj ludzki do stanu grzechu i niedoli. Rz. 5:12

Pytanie 18: Co się składa na grzeszność stanu, w jaki popadł człowiek?
Grzeszność stanu, w jaki człowiek popadł, polega na winie pierwszego grzechu Adama, braku pierwotnej sprawiedliwości oraz zepsuciu całej jego natury, co się potocznie zwie grzechem pierworodnym; a także na wszystkich obecnych aktach grzechu, które wynikają z tamtego. Rz. 5:19, Rz. 3:10, Ef. 2:1, Ps. 51:7, Mt. 15:19-20

Pytanie 19: Na czym polega niedola stanu, w jaki popadł człowiek?
Cały rodzaj ludzki przez swój upadek stracił społeczność z Bogiem i znajduje się pod Jego gniewem i przekleństwem i przez to jest narażony na wszelkie nieszczęście w życiu doczesnym, na samą śmierć, a także na katusze piekła w wieczności. 1 Mj. 3:8, 24, Ef. 2:3, Gal. 3:10, 1 Mj. 3:17, Rz. 6:23, Mt. 25:41

Pytanie 20: Czy Bóg pozostawił całą ludzkość w stanie grzechu i nieszczęścia?
Bóg, który wedle upodobania swego, od wieczności, wybrał niektórych do życia wiecznego, zawarł przymierze łaski, aby zbawić ich ze stanu grzechu i niedoli oraz przywieść ich do stanu zbawienia za sprawą ZBAWICIELA. Ef. 1:4, 2 Tym. 1:9

Pytanie 21: Kim jest Zbawiciel wybranych Bożych?
Jedynym Zbawicielem wybranych Bożych jest Pan Jezus Chrystus, który będąc wiecznym Synem Boga, stał się człowiekiem i który nadal pozostaje Bogiem i człowiekiem w dwu oddzielnych naturach, lecz jednej osobie, na wieki. Dz. 4:12, Jana 1:14, Heb. 2:14, Rz. 9:5, Obj. 1:18

Pytanie 22: W jaki sposób Chrystus, będąc Synem Bożym, stał się człowiekiem?
Chrystus, Syn Boży, stał się człowiekiem, kiedy przyjął prawdziwe ciało i rozumną duszę, poczęty mocą Ducha Świętego, w łonie Marii Dziewicy, narodzony z niej, jednakże bez grzechu. Heb. 2:14,, Mt. 26:38, Łk. 1:31, 35, Heb. 7:26

Pytanie 23: Jakie urzędy sprawuje Chrystus jako Zbawiciel?
Chrystus, jako Zbawiciel, sprawuje urząd proroka, kapłana i króla, zarówno w stanie uniżenia, jak i wywyższenia. Dz. 3:22, Heb. 5:6, Ps. 2:6

Pytanie 24: W jaki sposób Chrystus sprawuje urząd proroka?
Chrystus sprawuje urząd proroka, objawiając nam przez swoje Słowo i Ducha wolę Boga dla naszego zbawienia. Jana 1:18, Heb. 1:1-2, Jana 14:26, 16:13

Pytanie 25: W jaki sposób Chrystus sprawuje urząd kapłana?
Chrystus sprawuje urząd kapłana przez jednorazowe złożenie się w ofierze, aby zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości i pojednać nas z Bogiem oraz przez ustawiczne wstawianie się za nami. Heb. 4:14, Heb. 9:28, Heb. 2:17, Heb. 7:25

Pytanie 26: W jaki sposób Chrystus sprawuje urząd króla?
Chrystus sprawuje urząd króla przez czynienie nas sobie poddanymi, przez rządzenie nami i chronienie nas oraz przez powstrzymywanie i podbijanie swoich i naszych wrogów. Ps. 110:3; 2, Kor. 10:5, Iz. 33:22, 1 Kor. 15:25

Pytanie 27: Co składa się na uniżenie Chrystusa?
Na uniżenie Chrystusa składa się Jego narodzenie i to w uniżonym stanie, poddanie Prawu, doznanie niedoli tego życia, gniewu Bożego oraz doświadczenie przeklętej śmierci na krzyżu, a także pogrzebanie i przebywanie w mocy śmierci do czasu wywyższenia. Łk. 2:7, Gal. 4:4, Iz. 53:3, Mt. 27:46, Fil. 2:7-8, Mt. 12:40

Pytanie 28: Co składa się na wywyższenie Chrystusa?
Na wywyższenie Chrystusa składa się Jego powstanie z martwych dnia trzeciego, wstąpienie do Nieba, zasiadanie po prawicy Boga Ojca oraz mające nastąpić przyjście, by sądzić świat w dniu ostatecznym. 1 Kor. 15:4, Mk. 16:19, Dz. 17:31

Pytanie 29: W jaki sposób stajemy się uczestnikami zbawienia nabytego przez Chrystusa?
Stajemy się uczestnikami zbawienia nabytego przez Chrystusa poprzez skuteczne odniesienie go do nas przez Ducha Świętego. Jana 1:12, Tyt. 3:5-6

Pytanie 30: W jaki sposób Duch odnosi do nas zbawienie nabyte przez Chrystusa?
Duch odnosi do nas zbawienie nabyte przez Chrystusa, wzbudzając w nas wiarę i w ten sposób przyłączając nas do Chrystusa przez skuteczne powołanie. Ef. 2:8, Ef. 3:17, 1 Kor. 1:9, 12:3

Pytanie 31: Czym jest skuteczne powołanie?
Skuteczne powołanie jest dziełem Ducha Świętego, w którym, przekonując nas o grzechu i niedoli, oświecając nasze umysły poznaniem Chrystusa, przekonuje i umożliwia uchwycenie się Jezusa Chrystusa, który został nam łaskawie ofiarowany w Ewangelii. 2 Tym. 1:9, Dz. 2:37, Dz. 26:18, Eze. 36:26, Jana 6:44

Pytanie 32: W jakich korzyściach w tym życiu mają udział ci, którzy są skutecznie powołani?
Ci, którzy zostali skutecznie powołani, czerpią w tym życiu z usprawiedliwienia, usynowienia i uświęcenia oraz innych korzyści, które w tym życiu towarzyszą im lub z nich wynikają. Rz. 8:30, Ef. 1:5, 1 Kor. 1:30

Pytanie 33: Czym jest usprawiedliwienie?
Usprawiedliwienie jest aktem Bożej nieograniczonej łaskawości, w którym przebacza wszystkie nasze grzechy i przyjmuje nas jako sprawiedliwych w swoich oczach przez wzgląd na sprawiedliwość Chrystusa, która nam została przypisana, a przyjęta przez wiarę. Ef. 1:7, 2 Kor. 5:21, Rz. 5:19, Gal. 2:16

Pytanie 34: Czym jest usynowienie?
Usynowienie jest aktem Bożej nieograniczonej łaskawości, w którym zostajemy przyjęci w poczet – i mamy prawo do wszelkich przywilejów – Synów Bożych. 1 Jana 3:1, Jana 1:12, Rz. 8:17

Pytanie 35: Czym jest uświęcenie?
Uświęcenie jest dziełem Bożej nieograniczonej łaskawości, przez które odnawia nasze całe człowieczeństwo na Obraz Boży i coraz bardziej uzdalnia nas do umierania dla grzechu i życia w sprawiedliwości. 2 Tes. 2:13, Ef. 4:24, Prz. 4:18


Można przeczytać cały katechizm pod adresem:
http://www.gdansk.reformacja.pl/wyznaniawiary/malykatechizm.xhtml

Brak komentarzy: