poniedziałek, 20 kwietnia 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

6. ABY UKAZAĆ SWOJĄ WŁASNĄ MIŁOŚĆ
DO NAS


„I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności.” - Efezjan 5:2

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie,” - Efezjan 5:25

„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja,ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bo¿ego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.” - Galacjan 2:20


Śmierć Chrystusa jest nie tylko demonstracją Bożej miłości (Jana 3:16), jest również najwyższym wyrażeniem miłości Chrystusa do tych, którzy przyjmują ją jako ich skarb. Wcześni świadkowie, którzy cierpieli najbardziej za bycie chrześcijanami, byli zawładnięci przez ten fakt: „Chrystus mnie umiłował i wydał siebie samego za mnie.”

Z pewnością jest to sposób w jaki powinniśmy rozumieć cierpienia i śmierć Chrystusa. Ma to związek ze mną. Jest to o miłości Chrystusa do mnie osobiście. To mój grzech odcina mnie od Boga, a nie powszechny grzech wszystkich. To moja zatwardziałość serca i duchowa martwota jest tym, co okrawa wartość Chrystusa. Jestem zgubiony i ginący, utraciłem prawo do domagania się sprawiedliwości. Wszystko, co mogę zrobić, to błagać o miłosierdzie.

Wtedy widzę Chrystusa cierpiącego i umierającego. Za kogo? Apostoł Paweł mówi: „Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie” (Efezjan 5:25). „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich” (Jana 15:13). „Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu” (Mateusza 20:28).

I pytam się: Czy jestem pośród „wielu”? Czy mogę być jednym z jego „przyjaciół”? Czy mogę należeć do „kościoła”? I słyszę odpowiedź: „Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony” (Dzieje 16:31). „Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (Rzymian 10:13). „Każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” (Dzieje 10:43). „Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego” (Jana 1:12). „Każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (Jana 3:16).

Moje serce jest opanowane [przez Boga – przyp. tłum.] i obejmuję piękno oraz hojność Chrystusa jako mój skarb. I do mojego serca napływa ta wielka rzeczywistość – miłość Chrystusa do mnie. Mówię więc z tymi wczesnymi świadkami: „On mnie umiłował i wydał siebie za mnie”.

I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że zapłacił on najwyższą możliwą cenę, aby dać mi największy możliwy dar. A czym jest ten dar? Jest to dar, o którego modlił się pod koniec swojego życia: „Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją” (Jana 17:24). W jego cierpieniu i śmierci „Ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy” (Jana 1:14). Ujrzeliśmy wystarczająco wiele żeby zostać zawładniętymi dla jego sprawy. Najlepsze jest jeszcze przed nami. Umarł on żeby zabezpieczyć to dla nas. To jest miłość Chrystusa.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: