wtorek, 15 lipca 2008

Bóg pozwala na zło przez ograniczony czas

Bóg pozwolił na to, żeby zło istniało razem z dobrem. Bóg pozwolił na błogosławieństwo wśród tragedii. Szatan i grzech istnieją, ponieważ Bóg na to pozwolił. Czemu On na to pozwolił, nie wiemy, ale wierzymy że Bóg ma swoje cele i ufamy Mu.

Dobrym przykładem jest ukrzyżowanie Jezusa. Ukrzyżowanie Jezusa było grzechem ze strony Żydów i Piłata. Niesprawiedliwe jest ukrzyżowanie niewinnego człowieka. Ale jednocześnie ukrzyżowanie Jezusa było Bożym planem. Dzięki tej tragedii jesteśmy błogosławieni.

Drugim przykładem jest podobieństwo o pszenicy i kąkolu: „Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły… Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. A On odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mateusza 13)

Bóg pozwala na zło przez ograniczony czas, ale pewnego dnia pozbędzie się grzechu i ukaże grzeszników.

1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Obj. 3:10
Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.
(BW)
Pozdrawiam -Sławek