wtorek, 9 czerwca 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

13. ABY UNIEWAŻNIĆ OBRZEZANIE I INNE RYTUAŁY JAKO PODSTAWĘ ZBAWIENIA


A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. -Galacjan 5:11

Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. -Galacjan 6:12


Rola obrzezania była ogromną kontrowersją we wczesnym kościele. Miało ono długą, respektowaną, biblijną rolę od momentu, w którym Bóg je nakazał w Rodzaju 17:10. Chrystus był Żydem. Wszystkich dwunastu apostołów było Żydami. Prawie wszyscy pierwsi konwertyci na chrześcijaństwo byli Żydami. Żydowskie Pisma były (i są) częścią Biblii chrześcijańskiego kościoła. Nie jest zaskoczeniem, że żydowskie rytuały weszły do chrześcijańskiego kościoła.

One weszły. A z nimi weszła kontrowersja. Przesłanie Chrystusa rozpowszechniało się w nie-żydowskich miastach jak Antiochia czy Syria. Poganie wierzyli w Chrystusa. Naglące stało się pytanie: Jak centralna prawda ewangelii odnosi się do rytuałów takich jak obrzezanie? Jak rytuały odnoszą się do ewangelii Chrystusa – do nowiny, że jeśli wierzysz w niego, twoje grzechy są przebaczone, oraz jesteś usprawiedliwiony przed Bogiem? Bóg jest z tobą. Posiadasz życie wieczne.

Poprzez pogański świat apostołowie głosili przebaczenie i usprawiedliwienie przez wiarę wyłącznie. Piotr głosił: „O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego” (Dzieje 10:43). Paweł głosił: „Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów. I że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza” (Dzieje 13:38-39).

Ale co się stało z obrzezaniem? Niektóre zbory w Jerozolimie myślały, że było ono [nadal –przyp. tłum.] niezbędne. Antiochia stałą się punktem zapłonowym kontrowersji. „A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni” (Dzieje 15:1). Zwołany został sobór i kwestie te zostały omówione [i rozstrzygnięte – przyp. tłum].

Niektórzy… powstali, mówiąc: Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego… wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg… mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli…Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I umilkło całe zgromadzenie”. (Dzieje 15:5-12)

Nikt nie znał od podszewki omawianej kwestii bardziej niż apostoł Paweł. Cało znaczenie cierpienia i śmierci Chrystusa było debatowane. Czy wiara w Chrystusa wystarcza żeby postawić nas w pozycji akceptowalnej przez Boga? Czy też może obrzezanie było również niezbędne? Odpowiedź była oczywista. Jeśli Paweł głosiłby obrzezanie: „zgorszenie krzyża ustałoby” (Galacjan 5:11). Krzyż oznacza wolność od zniewolenia rytuałów. „Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli (Galacjan 5:1).z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: