poniedziałek, 14 grudnia 2009

Pięćdziesiąt powodów dla których Chrystus cierpiał i umarł

36. ABY STWORZYĆ LUDZI Z PASJĄ DLA DOBRYCH UCZYNKÓW


Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach.

-Tytusa 2:14


W sercu chrześcijaństwa leży prawda, że jesteśmy przebaczeni i zaakceptowani przez Boga, nie dlatego, że uczyniliśmy dobre uczynki, ale, aby uczynić nas zdolnymi i gorliwymi do ich wykonywania. Biblia mówi: „zbawił nas...nie na podstawie uczynków naszych” (2 Tymoteusza 1:9). Dobre uczynki nie są podstawą naszej akceptacji, ale są jej owocem. Chrystus cierpiał i umarł nie dlatego, że zaprezentowaliśmy mu dobre uczynki, ale on umarł „Aby...oczyścić sobie lud...gorliwy w dobrych uczynkach” (Tytusa 2:14).

To jest znaczenie łaski. Nie możemy uzyskać przychylności Boga naszymi dobrymi uczynkami. To musi być darmowy dar. Możemy tylko otrzymać go przez wiarę, cenić go jako nasz skarb. To właśnie o tym mówi Biblia: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2:8-9). Chrystus cierpiał i umarł, aby dobre uczynki były wynikiem, a nie przyczyną naszej akceptacji.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że następne zdanie mówi: „jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków” (Efezjan 2:10). Oznacza to, że jesteśmy zbawieni dla dobrych uczynków, a nie przez dobre uczynki. Celem Chrystusa nie jest tylko to, żebyśmy byli zdolni do czynienia ich, ale żebyśmy mieli pasję do ich czynienia. To właśnie dlatego Biblia używa słowa „gorliwy”. Chrystus umarł, aby uczynić nas „gorliwych dla dobrych uczynków”. Gorliwość oznacza pasję. Chrystus nie umarł, aby uczynić dobre uczynki tylko możliwymi do wykonania, albo, aby wyprodukować tylko połowiczne dążenie. Umarł On, aby wyprodukować pasję dla dobrych uczynków. Chrześcijańska czystość nie jest tylko unikaniem zła, ale jest dążeniem do dobra.

Są powody, dla których Jezus zapłacił nieskończoną cenę, aby wyprodukować naszą pasję do dobrych uczynków. Dał on główny powód tymi słowami: „Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mateusza 5:16). Bóg jest ukazywany jako chwalebny przez dobre uczynki chrześcijan. Dla tej chwały Chrystus cierpiał i umarł.

Kiedy Boże przebaczenie i akceptacja uwolniły nas ze strachu, pychy i chciwości, zostaliśmy napełnieni gorliwością, by kochać innych w sposób w jaki zostaliśmy ukochani. Ryzykujemy nasze materialne rzeczy i nasze życie odkąd jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Kiedy kochamy innych w ten sposób, nasze zachowanie jest przeciwne do ludzkiego samo-doskonalenia i samo-zachowania. Uwaga jest zatem kierowana na nasz Skarb i Pewność, które przemieniają życie, mianowicie, na Boga.

A czym są te „dobre uczynki”? Bez limitowania ich zasięgu, Biblia mówi głównie o pomaganiu ludziom w naglącej potrzebie, zwłaszcza tym, którzy posiadają najmniej lub najwięcej cierpią. Na przykład, Biblia mówi: „A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli bezużyteczni” (Tytusa 3:14). Chrystus umarł, aby uczynić nas tego rodzaju ludźmi – z pasją, by pomagać biednym i ginącym. Jest to najlepsze życie, niezależnie ile nas to kosztuje w tym świcie: oni otrzymują pomoc, my dostajemy radość, Bóg otrzymuje chwałę.z ksiązki "50 reasons why Jesus came to die" Autor: John Piper. Used by permission of Crossway Books, a publishing ministry of Good News Publishers, Wheaton, Il 60187 USA www.crossway.org

Brak komentarzy: