piątek, 15 stycznia 2010

Duch Święty jest rękojmią dziedzictwa naszego.

„Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.” - Efezjan 1.12-14

Teraz chcę żebyśmy zwrócili uwagę na to, że Duch Święty jest „rękojmią dziedzictwa naszego.” Paweł pisał ten list po grecku, ale w tym zdaniu pożyczył słowo z hebrajskiego. Słowo rękojmia jest słowem z języka hebrajskiego. Tak jak możemy mówić zdanie po polsku i używać jedno słowo po angielsku, np, „jestem dzisiaj bardzo happy.”

Rękojmia jest w starym testamencie tłumaczona jako „zastaw.” Czytam jak to słowo jest używane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Juda „rzekł: Poślę ci koźlątko z trzody. A ona rzekła: Czy dasz zastaw, póki go nie przyślesz? Rzekł: Co ci mam dać w zastaw? A ona powiedziała: Swoją pieczęć, swój sznur i swoją laskę, którą masz w ręku. Wtedy dał jej.”
Rękojmia oznacza zastaw, zadatek, albo zaliczkę.

Kilka lat temu zatankowałem samochód i kiedy miałem zapłacić za benzynę, to zauważyłem że nie mam ze sobą pieniędzy. Więc poszedłem na stację i wytłumaczyłem, że nie mam pieniędzy, ale mogę pojechać do domu i wrócić za kilka minuty aby zapłacić. Ale oni chcieli ode mnie w zastaw jakiś dokument. Miałem paszport ze sobą i zostawiłem im paszport na kilka minut, zanim zapłaciłem to co obiecałem.

Bóg chce, żeby jego dzieci były tak pewne, że dostaną swoje dziedzictwo, że dał im Ducha Świętego w zastaw. To jest obietnica. To jest gwarancja.

Samo słowo Boże nam wystarczy. Nie musi dawać nam czegoś w zastaw. Ale Bóg wie, że czasami brakuje nam wiary, więc daje więcej niż Swoje Słowo. Bóg dał nam zaliczkę, żebyśmy zaufali, że każdy kto uwierzy, wytrwa do końca i dostanie całe dziedzictwo.

Jednym z powodów dlaczego niektórzy Chrześcijanie nie czują się bezpieczni co do przyszłości, są właśnie wersety w Nowym testamencie. Niektóre wersety na pierwszy rzut oka wyglądają na to, że nauczają, że przyszłość Chrześcijanina jest niepewna. Z powodu tych wersetów niektórzy chrześcijanie rozumieją, że Bóg chce żeby jego dzieci były niepewne co do przyszłości. Nie możemy unikać tych wersetów. Musimy je studiować i starać się zrozumieć, więc przeczytam wam teraz kilka z nich.

-A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. (1 Korytian 10.12)

-Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. (2 Korytian 13.5)

-z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. (filipian 2.12)

-I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych, i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, (kolosan 1.21-23)

-Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, (hebrajczyków 12.14)

-Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. (objawienie Jana 2.10)

Fragmenty te nauczają, że próbą rozstrzygnięcia autentyczności dla Chrześcijanina jest wytrwałość w wierze i świętość w życiu. Przestrzegają nas, że oferowanie ludziom pewności na podstawie czegoś innego niż wytrwałość w wierze i świętość w życiu jest bardzo ryzykowne.
Nie chcemy żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa, a w dzień sądu byli potępieni.

Bóg wiedział, że będzie kąkol między pszenicą, że będą kozy między owcami. I czasami koza myśli, że jest owcą. A Bóg w swojej łasce napisał te fragmenty, żeby każdy z nas sprawdził czy jest dzieckiem Bożym. Te fragmenty są napisane, aby powodować niepewność. Ale aby powodować niepewność w życiu osoby, która ma fałszywą pewność.

Te fragmenty nie są napisane, aby nauczać Chrześcijan, że musimy ufać naszym zdolnościom aby trwać w wierze. Rozpocząłeś życie chrześcijańskie przez wiarę i trwasz w nim przez wiarę. Ufałeś Bogu aby cię ożywił, ufaj Bogu aby trzymał cię przy życiu. Nie ufaj swoim zdolnościom w wytrwaniu.

Brak komentarzy: