środa, 13 stycznia 2010

Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym


„Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego.” - Efezjan 1.12-14


Główne działanie w tym fragmencie, to że „my” zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Co to za „my?” „my” Jesteśmy tymi, którzy usłyszeli słowo prawdy, ewangelię zbawienia, i uwierzyliśmy w Jezusa. Nie uwierzyliśmy wbrew naszej woli, lecz Bóg otworzył nasze oczy, żebyśmy widzieli chwały Jezusa i potwierdzili, że Jezus jest godny zaufania. Każdy który uwierzył, został zapieczętowany obiecanym Duchem Świętym.


Duch jest nazwany „obiecanym Duchem”, ponieważ prorocy w starym testamencie i sam Jezus mówili, że pewnego dnia w przeciwieństwie do namaszczania w Starym Testamencie, Duch Święty będzie nieustannie zamieszkiwać każdego Chrześcijanina. „I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.” (Ezechiela 36.26-27)

Paweł mówi, że jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, to zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym tak jak prorocy i Jezus obiecali.


Ale co znaczy zapieczętowani? Są trzy sposoby w jakie to słowo jest używane w nowym testamencie.

Czasami zapieczętowanie oznacza, że coś jest zamknięte, jak zaklejona koperta. W ewangelii Mateusza, rozdział dwadzieścia siedem, grób Jezusa był zabezpieczony przez zapieczętowanie i żołnierzy. W Objawieniu Jana Bóg wrzuca Szatana do otchłani, zamyka ją, i kładzie na nią pieczęć. W tych wersetach rezultatem zapieczętowania jest zamknięcie tak, żeby nikt nie wszedł ani nie wyszedł.

Drugie znaczenie zapieczętowania to jako znak autentyczności. We fragmentach takich jak pierwszy Koryntian, rozdział dziewiąty, Paweł pisał że ludzie którzy nawrócili się przez jego służbę są „pieczęcią apostolstwa mego.” Czyli pieczęć jest znakiem, że coś jest autentyczne, prawdziwe, nie fałszywe.

Trzeci sposób w jaki jest używane pojęcie pieczęci jest w siódmym rozdziale objawienia Jana, Boże dzieci są zapieczętowane aby chronić je od gniewu Bożego. Jeden aniół mówi do innych aniołów, „Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich.” Pieczęć na ich czołach chroni ich od gniewu Bożego.


Które z tych znaczeń zapieczętowania Paweł miał na myśli, kiedy pisał, że my którzy wierzyliśmy w Jezusa zostaliśmy zapieczętowani Duchem? To obojętne którą z tych definicji używamy, nauczanie jest to samo. Że ten który jest zapieczętowany Duchem będzie trwać w wierze. Pieczęć powoduje, że nie stracimy wiary w Bogu.

Albo to znaczy, że w momencie uwierzenia w Jezusa, Duch Święty zamyka nas jak zaklejoną kopertę. Duch powoduje, że wiara w Jezusa nie ustępuje, nie ma w niej żadnych odstępstw.

Albo to znaczy, że pieczęć jest znakiem autentyczności, który zostaje z nami aż do ostatecznego dnia odkupienia. Jest napisane, że jesteśmy zapieczętowany „aż nastąpi odkupienie własności Bożej” To jest wtedy, kiedy odkupienie wszechświata zostanie całkowicie zrealizowane. O tym czytamy w liście do Rzymian. „Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego.” (8.22-23) Cały wszechświat czeka na ostateczne odkupienie. A my posiadamy do tego momentu znak autentyczności.

Albo to znaczy, że pieczęć jest tym co chroni nas od gniewu Bożego. To obojętne które z tych znaczeń zapieczętowania Paweł ma na myśli, wychodzi na to samo, że ten który zostaje zapieczętowany nie straci wiary w Jezusa, będzie autentycznym synem do końca, jest wiecznie chroniony od gniewu Bożego.


Duch Święty działa nie tylko w momencie, kiedy uwierzysz w Jezusa, aby powodować nowe narodzenie, lecz także jest pieczęcią, żebyśmy nie stracili wiary w Jezusa. Bóg przykłada swoją Pieczęć (przez duży P) na każdego który uwierzy, i Bóg każe swojemu Duchowi, aby utrzymał nas w wierze aż do dnia odkupienia.

To zgadza się z tym, co Bóg mówił przez proroka Jeremiasza o nowym przymierzu, „I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili.”

Bóg wysłał nam Ducha Swojego, jako pieczęć, żebyśmy nie odstąpili od Niego. Dlatego nasza relacja z Bogiem jest pewna. Ponieważ po pierwsze wiemy, że Bóg jest wierny i nie odstąpi od nas. A po drugie, Bóg wiedział, że my nie jesteśmy wierni, więc dał nam Ducha żebyśmy od niego nie odstąpili. Bóg troszczy się o jedną i drugą stronę naszej relacji.

Brak komentarzy: