czwartek, 21 stycznia 2010

Współpraca Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby zbawić grzesznikówEfezjan 1. 3-14

Jeden z powodów dlaczego jest tak trudno zrozumieć Trójjednego Boga jest to, że Bóg nie stworzył żadnego przykładu dla nas. Bóg stworzył świat w taki sposób, aby objawić nam pewne rzeczy o sobie. Np. stworzył niezliczoną ilość gwiazd na niebie, aby nauczyć ludzi czegoś o Jego wielkości. Bóg stworzył małżeństwo, aby nauczyć nas czegoś o związku między Chrystusem i swoim kościołem. Bóg stworzył wodę i człowieka w taki sposób, że potrzebujemy wody, aby nauczać nas o pragnieniu Boga.
Nie myśl, że Bóg tylko stworzył świat, a potem spojrzał na stworzenie i pomyślał „ahhhh, woda uśmierza pragnienie człowieka, muszę użyć tego jako przykładu, aby nauczać ludzi o mnie.” Nie, Bóg stworzył przykłady, aby nauczyć ludzi pewnych rzeczy. Ale Bóg nie stworzył przykładu, aby nauczyć nas pojęcia Trójjedny Bóg. Trudno jest nam zrozumieć to pojęcie, ponieważ nie możemy spojrzeć na coś w stworzeniu, co byłoby przykładem.
Słyszałem różne przykłady. Np, słyszałem że Trójca jest podobna do jajka. Jest skorupka, białko i żółtko, trzy części ale jedno jajko. Tak, ale to nie jest doskonały przykład, ponieważ kiedy masz tylko jedną z tych części samą, to nie jest to już jajko. Jeżeli na talerzu masz skorupkę, to nie jest to jajko. Ale sam Duch Święty jest Bogiem. Sam Jezus jest Bogiem.
Słyszałem także, że Trójca jest podobna do wody. Woda istnieje w trzech postaciach; stałym, ciekłym i gazowym. Ale to nie jest dobry przykład, ponieważ woda czasami jest w postaci stałej, czasami w postaci gazowej, czasami w postaci ciekłej. Bóg jednak nie zmienia się w różne postacie, lecz istnieje w trzech osobach jednocześnie i nieustannie.
Niektóre inny cechy Boże jest łatwiej nam zrozumieć, ponieważ Bóg dał nam ich przykłady. Bóg nie dał nam w stworzeniu przykładu, aby zrozumieć Trójcę.

Chrześcijanie zaczęli używać wyrazu Trójca w trzecim wieku. Ale aż do dzisiaj wiele ludzi kwestionuje Boskość Jezusa i Boskość Ducha Świętego. Więc muszę poświęcić minutę, aby pokazać że Biblia naucza, że Jezus jest Bogiem i Duch Święty jest Bogiem.
Zaczynamy od Jezusa. Proszę zwrócić uwagę na drugi werset w tym rozdziale. „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.” Paweł życzy ludziom łaski i pokoju od Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Co znaczy Pan Jezus Chrystus? Jezus jest imieniem, które nie było wyjątkowe. Inni ludzie w pierwszym wieku w Izraelu też mieli na imię Jezus. Ale wyrazy Pan i Chrystus są tytułami. Chrystus to greckie słowo, które równa się hebrajskiemu mesjasz albo pomazaniec. Kiedy apostołowie głosili, że Jezus jest Chrystusem, to niektórzy Żydzi uwierzyli że Jezus jest Mesjaszem obiecanym w starym testamencie, a niektórzy Żydzi odrzucili nauczanie że Jezus z Nazeretu jest Chrystusem i dalej czekają na niego czekają.
Wyraz Pan to tytuł nadany Jahwe. Jest użyty ponad 5,000 razy w starym testamencie jako tytuł dla Boga. Oznacza, że Bóg jest tym, który panuje. Bóg panuje nad wszechświatem. Używając wyraz Pan Jezus Chrystus apostołowie głosili, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem i Bogiem. Jeżeli nie wierzysz, że Jezus z Nazaretu jest Bogiem i Mesjaszem, to nie jesteś Chrześcijaninem.
Biblia także naucza, że Duch Święty jest Bogiem. Chyba najbardziej znana herezja dotycząca Ducha Świętego to, że Duch nie jest osobą lecz tylko mocą Bożą. Biblia nas naucza, że Duch Świety jest wszechmocny i często realizuje to, co Bóg Ojciec zaplanował. Ale nie jest on tylko mocą. Duch Święty jest osobą.
Oto kilka wersetów, które opisują że Duch Święty jest osobą, która ma umysł i emocje.
„A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.” (ef. 4.30)
„lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.” (Jan 16.13)
Proszę zwrócić uwagę na to, że autorzy Biblii używają męskiego zaimku aby opisać Ducha Bożego. Co po grecku jest błędem gramatycznym, ponieważ słowo „pneuma”, tłumaczone po polsku „Duch”, jest rodzaju nijakiego. „Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.” (Ew. Jana 14.17) Autorzy Biblii używają zaimku „go”, ponieważ Duch jest osobą. Duch Święty nie jest tylko mocą.
Więc Biblia naucza, że Duch Święty jest Bogiem. Jezus jest Bogiem. Ojciec jest Bogiem. A Jeden jest Bόg.

Teraz wrόcimy do naszego fragmentu, chcę żebyśmy zauważyli rolę każdej osoby z Trójcy, w naszym zbawieniu. Zaczynamy od roli Ojca. Jego rola jest podobna do roli architekta czy inicjatora. Bóg Ojciec jest tym, który wszystko planuje i inicjuje. Czytamy w wersetach od drugiego do piątego, Ojciec nas ubłogosławił, wybrał, przeznaczył, adoptował, i obdarzył (co może być tłumaczone jako przyjął). Bóg Ojciec stoi za całym działaniem zbawienia.

Jednocześnie Paweł pokazuje nam, że żadne z tych działań Ojca nie jest możliwe bez Jezusa. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest tym, co umożliwia każde z tych błogosławieństw. Czytamy, Ojciec... nas ubłogosławił w Chrystusie... w nim bowiem wybrał nas... przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa... nas obdarzył w Umiłowanym.
Potem w wersetach od szóstego do jedenastego czytamy, że Ojciec nas odkupił, odpuścił nasze grzechy i objawił nam wiele rzeczy. A to wszystko Bóg Ojciec robi dla nas tylko dzięki działaniu Jezusa za nas. Syn spełnił warunki za nas, żeby Bóg Ojciec mógł nas błogosławić.

Więc Ojciec nas błogosławi dzięki działaniu Syna, a gdzie Duch Święty? Duch Święty stosuje Boże błogosławieństwa do danego człowieka. Dzięki działaniu Ducha Świętego dany człowiek poznaje prawdę o ewangelii, widzi że ewangelia jest godna zaufania. Duch Święty otwiera oczy człowieka, żeby zobaczył chwałę Jezusa i kochał go. Jeżeli jesteś Chrześcijaninem to zrozumiałeś ewangelię i przyjąłeś ją dzięki działaniu Ducha Świętego. Duch Święty nas ożywia. To jest wewnętrzne, niewidzialne działanie Ducha Świętego. „Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.” Duch daje nam życie. Nowe narodzenie przez Ducha Świętego jest duchowym działaniem, które zastosowuje błogosławieństwa od Ojca w życiu grzesznika, i zmienia wroga Bożego w dziecko Boże. Od tego momentu Duch nie opuszcza tego człowieka, lecz dalej w nim działa.

To jest wspaniała pieśń, która uczy nas o współpracy Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby zbawić grzeszników.

Brak komentarzy: